הסדר הפשרה בתובענה ייצוגית ת"צ  25145-11-20 כפי שאושר בשינויים שפורטו בפסק הדין  

  1. דניה קוסמטיקס בע"מ תפצה את הציבור בסכום מצטבר וסופי של 240,000 ₪ (להלן: "ההסדר") שינתן באחת מהדרכים החלופיות הבאות:

(א)  מתן קופון בשווי של 20-50 ₪  (מימוש בהיקף 10% מההסדר).

(ב)  מתן הנחה מיוחדת בשיעור שבין 10%-15% (מימוש בהיקף 40% מההסדר).

(ג)  חלוקת מוצרים בשווי של 28-89 ₪ (מימוש בהיקף 30% מההסדר).

(ד) תרומה בעין של מוצרים לאחת או יותר מהעמותות שנקבעו בהסדר הפשרה (מימוש בהיקף 20% מההסדר).

רכיבי ההסדר יינתנו בנוסף לכל מתנה או הנחה או תרומה  אחרת אשר דניה קוסמטיקס בע"מ מעניקה וללא קשר בקיומם של מבצעי מכירות מכל סוג, והכל כמפורט בהרחבה בפסק הדין (ולהלן: "ההטבה").

  1. ההטבה בס"ק 1(א) תינתן עד להשלמת מימוש מכסת ההטבה ולא יאוחר מ - 12 חודשים ממועד מתן פסק הדין.

 ההטבות בס"ק 1(ב), 1(ג), 1(ד) לעיל יינתנו עד להשלמת מימוש מכסת כל אחת מההטבות ולא יאוחר מ - 24 חודשים ממועד מתן פסק הדין.

  1. מימוש ההטבה יוכל להיעשות עד למוקדם שבין המועדים הבאים:
  • עד להשלמת מכסת מימוש אותה הטבה כאמור בפסק הדין.
  • עד למועד הנקוב בהטבה ו/או בהודעה ו/או בפרסום על אותה הטבה.